کتاب حاضر مجموعه چندین داستان کوتاه است و می‌توانید برخی‌ از تصاویر دست‌نوشته‌های عروسک‌های کوکی را مشاهده نمایید